هر یک از اشخاص و شرکتها (پرسنل شرکت، بازاریابان، مشتریان، تامین کنندگان، نمایندگی‌ها، رقبا) که قصد استفاده از نرم افزار را داشته باشند با سطح دسترسی تعیین شده می‌توانند از بخش‌های مختلف نرم افزار استفاده کنند. تنها کافی است نام کاربری، رمز عبور و الگوی دسترسی ایشان تعریف شود.
دو نوع سطح دسترسی در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع قابل تعریف می باشد:

1.       سطح دسترسی به فرم ها:

در سطح دسترسی به فرم ها، برای هر الگوی دسترسی و در نتیجه برای کلیه کاربران عضو در این الگو، نحوه دسترسی به این فرم تعیین می شود. این دسترسی ها شامل:
Ø      دسترسی به ورود رکورد جدید
Ø      دسترسی به ویرایش رکود های قبلی
Ø      دسترسی به حذف منطقی
Ø      دسترسی به حذف فیزیکی
Ø      دسترسی به گزارشها
Ø      دسترسی به آمار
Ø      دسترسی به تعیین کارشناس مربوطه
Ø      دسترسی به ارسال ها
Ø      دسترسی به خروجی های Excel  و  word
Ø      دسترسی به چاپ
Ø      دسترسی به غیر فعال سازی رکوردها

2.      سطح دسترسی به رکوردها:

در دسترسی به رکوردها، نحوه دسترسی کاربر به رکوردهای موجود در شرکتها و اشخاص تعیین می شود.

Ø      در صورتی که دسترسی بر مبنای کارشناس مربوطه باشد، در این صورت کاربر فقط به رکوردهایی دسترسی دارد که این کاربر به عنوان کارشناس مربوطه آن تعیین شده باشد.
Ø      در صورتی که دسترسی بر مبنای الگوی مربوطه باشد ، در این صورت کاربر به کلیه رکورد هایی دسترسی دارد که این کاربر و کاربران هم الگوی او ، به عنوان کارشناس مربوطه آن تعیین شده باشند.