• اطلاعات کلیه اشخاص و شرکتها که تامین کننده محصولات و یا خدمات شرکت می‌باشند در این قسمت ثبت می‌گردد.

 

  • فیلدهای این بخش شبیه فیلدهای اشاره شده در بخش مشتریان می‌باشند. اشخاص و شرکتهای این بخش علاوه بر نقش تامین کننده می‌توانند نقش‌های دیگری را نیز بپذیرند.