• کلیه ارتباطاتی که با مشتریان، تامین کنندگان، نمایندگی‌ها و رقبا برقرار می‌شوند قابل ثبت و گزارش‌گیری در نرم افزار می‌باشند.

·         موضوع ارتباط

·         ثبت بازاریاب یا شخص برقرار کننده ارتباط

·         ثبت انواع روشهای ارتباطی

·         ثبت زمان ارتباط (تاریخ و ساعت ارتباط)

·         ثبت کالای متناسب با ارتباط برقرار شده به تعداد نامحدود و توضیحات ارایه شده به مشتری

·         ثبت انواع نتایج ارتباطی

·         ثبت اثر ارتباط

·         امکان attachفایل ارتباطی مبادله شده

·         توضیحات کلی این ارتباط

...