هر یک از کاربران سیستم به محض ورود، کلیه کارهای خود را در کارتابل روزانه مشاهده می‌کنند. تمامی وظایف هر شخصی در دسته‌های مختلفی قابل نمایش است: وظایف امروز، وظایف آتی، وظایف سر‌رسیده انجام نشده، وظایف تکمیل شده (انجام شده)، وظایف ارجاع شده به کاربر و وظایف ارجاع داده به دیگر کاربران

جهت تعریف یک وظیفه فیلدهای زیر پر می شوند:

·         کد (به صورت اتوماتیک ثبت میگردد)

·         عنوان وظیفه

·         نوع وظیفه

·         وضعیت وظیفه

·         اولویت وظیفه (بالا، متوسط، پایین)·         شخص مرتبط (شخصی که بایستی با وی تماس حاصل شود)

·         زمان شروع (تاریخ و ساعت)

·         زمان ارجاع  (تاریخ و ساعت)

·         زمان سررسید (تاریخ و ساعت) که بایستی وظیه در آن زمان انجام شود.

·         زمان یادآوری  (تاریخ و ساعت)

·         نام شخص ارجاع دهنده کار

·         نام شخص مسئول انجام کار که وظیفه به وی ارجاع داده شده است.

·         درصد تکمیل

·         زمان تکمیل

·         نتیجه وظیفه

·         توضیحات

·         تعیین رنگ و آیکون (که یافتن و دسته‌بندی وظایف راحت‌تر انجام خواهد گرفت. به طور مثال یک وظیفه یا دسته‌ای از وظایف خاص می‌توانند رنگ مشخصی داشته باشند.)

·         تعیین اولویت (به طور مثال در وظایف با اولویت بالا تعدادی از وظایف بایستی ابتدا انجام گیرند.)

·         امکان نمایش وظایف در قالب نمودار گانت چارت