مشخصاتی که نرم افزار بر روی آن‌ها آلارم میدهد و می توان با توجه به آن مجددا با مشتری ارتباط بر قرارنمود:

·         در هنگام ارجاع یک وظیفه به یک کاربر

·         در هنگام تکمیل شدن وظایف ارجاعی که به ارجاع دهنده آلارم داده می شود

·         در صورت عدم تکمیل یک وظیفه ارجاع شده در زمان سررسید که به ارجاع دهنده و ارجاع شونده آلارم داده می شود

·         تاریخ یادآوری وظایف

·         تاریخ تولد

·         تاریخ ازدواج

·         تاریخ تاسیس شرکت

·         تاریخ اتمام قرارداد

·         تاریخ سررسید اقساط

·         تاریخ سررسید چک ها

·         ...
که این تاریخ‌ها می‌توانند با استفاده از ارسال‌های گروهی نرم افزار و متون پیش فرض به افراد و شرکت‌ها اطلاع رسانی شوند.