در این بخش از نرم افزار ، ابتدا برای هر مشکل یا خواسته مشتری یک تیکت شامل فیلدهای زیرتعریف می شود:

·         عنوان تیکت

·         شماره تیکت

·         گروه بندی

·         مسئول پیگیری

·         نام مشتری

·         نام محصول

·         اشکال

·         زمان شروع

·         زمان پایان

·         راه حل
 
سپس کلیه ارتباطاتی که در رابطه با تیکت مشتری با وی داشته ایم با ذکر جزئیات ثبت خواهد شد. این قسمت نیز شامل فیلدهای زیر می باشد:

·         شماره تیکت

·         موضوع ارتباط

·         برقرار کننده تماس

·         نام مشتری

·         نوع ارتباط

·         نتیجه

·         نام محصول

·         تاریخ شروع

·         تاریخ پایان