داشبورد این سیستم دارای قابلیت های زیر می باشد:

Ø      قابلیت چینش بلاک ها توسط هر کاربر

Ø      قابلیت تعریف سطح دسترسی بلاک ها برای هر الگوی دسترسی

Ø      قابلیت باز کردن و یا بستن بلاک ها

Ø      قابلیت ایجاد بلاک های گرافیکی از بخش گزارشات

Ø      قابلیت بروز رسانی بلاک ها

Ø      قابلیت نمایش بلاک ها از یک ستون تا چهارستون در صفحه

Ø      قابلیت تعریف یادداشت روزانه برای هر کاربر

Ø      قابلیت دسترسی به تقویم و ماشین حساب