ارسال گروهی ایمیل، به صورت آنلاین قابل انجام است که Subjectایمیل‌ها، متن ایمیل‌ها و فایل attachقابل ثبت هستند. این ایمیل‌ها با توجه به قالب تعریف شده از سوی شما می‌تواند به صورت داینامیک بنا به نیاز شما تغییر کند.

 
 
 
 
 

فرمت تمامی ایمیل‌ها قبل از ارسال ایمیل توسط نرم افزار چک می‌شوند و بدین طریق می توان از معتبر یا نامعتبر بودن این ایمیل ها قبل از ارسال، توسط نرم افزار اطمینان حاصل کرد.
همچنین با توجه به تکنولوژی به کار رفته در ارسال، این ایمیل‌ها حتما به inboxارسال می‌گردند.