Ø                                      سرور VIOPچیست ؟

VOIP یا پروتکل صوت روی اینترنت، روشی جهت تبدیل سیگنال‌های صوتی آنالوگ یک مکالمه تلفنی به داده‌های دیجیتالی است که قادر هستند تا به وسیله شبکه اینترنت ویا اینترانت به هر کجا منتقل شوند. در واقع ، با استفاده از فن آوریVOIP صدای انسان توسط بسته های اطلاعاتیIP و از طریق اینترنت و یا اینترانت ارسال می گردد . با استفاده ازVOIP هزینه مکالمه بسیار کمتر است و برای سرویس ها نیازی به شرکتهای مخابراتی نداریم.

Ø         نحوه ارتباط با سرور های VOIP

در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع امکان ارتباط با سرور Asteriskکه یکی از معروف ترین سرویس دهنده های VoIPمی باشد فراهم شده است.

قابلیت های زیر برای ارتباط با سرور VOIPفراهم شده است:

Ø               قابلیت Dial  در داخل نرم افزار CRMو شماره گیری توسط Asterisk

Ø               قابلیت ارسال CallerID  تشخیص داده شده در سرور Asteriskبه نرم افزار CRM  طلوع و نمایش اطلاعات تماس گیرنده

Ø               قابلیت فرمان دهی نرم افزار CRMطلوع جهت وصل کردن اتوماتیک تماس ورودی به یک کاربر خاص مثلا : در صورت برنامه ریزی در این نرم افزار می توان تمامی مشتریانی که تماس می گیرند و در نرم افزار CRMطلوع شناسایی می شوند را به صورت اتوماتیک به کارشناس مربوطه آن مشتری وصل نمود و کلیه تماس های ناشناس را به یک کاربر خاص (مثلا منشی ) اتصال داد.

Ø               قابلیت ارسال فکس از طریق سرور Asterisk، که در این مورد کلیه فکس های تعریف شده در نرم افزار CRM  طلوع از طریق سرور Asteriskارسال می شود

Ø               قابلیت دریافت فکس های رسیده در سرور Asteriskو ثبت آن در نرم افزار CRMطلوع