در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع کاربر می تواند با کلیک بر روی شماره های تلفن ، فکس و موبایل های موجود ، شماره گیری انجام شود و سپس کاربر با برداشتن گوشی تلفن با مشتری صحبت نماید.

در صورت عدم وجود سیستم VOIP   لازم است کامپیوتر کاربر دارای کارت مودم باشدو گوشی تلفن به آن متصل باشد.