ارسال ایمیل 

 

1. امکان ارسال ایمیل به یک یا گروهی از مشتریان