مدیریت جلسات و قرار ملاقات ها

 

1. تعریف جلسه

2. تعریف تاریخ جلسه

3. تعریف شرکت کنندگان جلسه

4. ارسال پیام کوتاه یادآوری

5. ثبت موضوع جلسه

6. ثبت نتیجه جلسه