سیستم امتیازدهی

 

1. تخصیص امتیاز به هر مشتری در نرم افزار crm

2. روش محاسبه امتیاز با توجه به حجم خرید

3. تخفیف در زمان خرید بعدی

 4. تبدیل امتیاز به ستاره و یا شارژ کارت عضویت

5. تعریف امتیازات متفاوت با توجه به نوع کالا