خدمات پس از فروش

1. تعریف تیکت با کلیه جزئیات مورد نیاز

2. ثبت ارتباط برای هر تیکت به دفعات تا اتمام یک تیکت

3. ارجاع وظیفه هر تیکت به کارشناس دیگر

4. ثبت پیش فاکتور و فاکتور در پرونده تیکت

5.  گروه بندی تیکت ها