toluesoft

پیش نیازها - بخش اصلی لیست

پیش نیازها - بخش اصلی لیست

بخش اصلی لیست شامل قسمت­های زیر می­باشد:

عنوان لیست

ردیف نام ستون­ها

ردیف فیلترینگ