toluesoft

پیش نیازها - بخش اصلی لیست

بخش اصلی لیست شامل قسمت­های زیر می­باشد:
عنوان لیست
ردیف نام ستون­ها
ردیف فیلترینگ