toluesoft

فروش

 1. امکان صدور پیش فاکتور و فاکتور
 2. امکان تعریف تعیین نحوه پرداخت در فاکتور
 3. امکان نمایش میزان مانده حساب هر فاکتور
 4. امکان ورود هزینه حمل ونقل، هزینه نصب در فاکتور و پیش فاکتور
 5. امکان ثبت درصد مالیات ارزش افزورده در فاکتور و پیش فاکتور
 6. امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور
 7. امکان تعریف قالب چاپی فاکتور
 8. امکان چاپ امضای صادر کننده فاکتور
 9. امکان چاپ فاکتور استاندارد مورد قبول وزارت دارایی با مالیات ارزش افزوده
 10. امکان شماره گذاری فاکتور های رسمی از فاکتور های غیر رسمی
 11. امکان دسته بندی فیلدهای خاص در گزارش ها
 12. امکان ارسال مستقیم پیش فاکتور و فاکتور از طریق امکاناتی مانند ایمیل وفکس
 13. امکان چاپ بارکد کالا بر روی قالب چاپی فاکتور و یا پیش فاکتور
 14. امکان ضمیمه نمودن فایل فاکتور و یا پیش فاکتور به فاکتور و یا پیش فاکتور
 15. امکان تعیین پیش فاکتور های تبدیل شده به فاکتور