toluesoft

ارتباط با ما

ارتباط با ایده پرداز طلوع

نظارت بر کانال های ارتباطی

نظارت بر کانال های ارتباطی

از دیگر مزیت های استفاده از نرم افزار crm این است که کارشناسان سازمان و مشتری با یک دیگر ارتباطی پایدار دارند.این ارتباط دو طرفه از مشتری به کارشناسان وچه بلعکس بسیار به شرکت کمک میکند.