toluesoft

نظارت بر کانال های ارتباطی

از دیگر مزیت های استفاده از نرم افزار crm این است که کارشناسان سازمان و مشتری با یک دیگر ارتباطی پایدار دارند.این ارتباط دو طرفه از مشتری به کارشناسان وچه بلعکس بسیار به شرکت کمک میکند.