toluesoft

کالا و خدمات

در این بخش از نرم افزار crm، اطلاعات مربوط به کالا و خدماتی که توسط تأمین­ کننده ارائه می­شود، ثبت می­گردد. تفاوت این بخش با بخش موجودی در این است که در اینجا مشخصات و اطلاعات مربوط به کلیه کالاها و خدمات اعم از موجود و ناموجود ثبت می­گردد. اما در بخش موجودی، تنها کالا و خدماتی که در حال حاضر وجود دارند ثبت می­شود.

*فیلم های آموزشی جدید در این موضوع، درباره اپلیکیشن سی آر ام طلوع درحال تدوین می باشد و بزودی منتشر خواهد شد.