toluesoft

تعریف تامین کنندگان

در این بخش از اپلیکیشن crm طلوع این امکان وجود دارد اطلاعات مربوط به تامین کنندگان شرکت خود را با ذکر جزئیات از جمله اطلاعات تماس پر کنید .

این بخش نیز قابلیت خروجی و ضمیمه کردن فایل هم دارا می باشد.