toluesoft

مدیریت جلسات در اپلیکیشن crm

در این قسمت از اپلیکیشن crm شما می توانید جلسات و قرارهای کاری خود را ثبت و مدیریت کنید. تاریخ جلسه به همراه اسامی شرکت کنندگان در جلسه را تعریف نمایید و موضوعات مطرح شده در قرار کاری را ثبت کنید.

همچنین می توانید از این قسمت خروجی بگیرید و امکان ضمیمه کردن فایل های مربوطه نیز جود دارد.

.