toluesoft

مشتریان حقوقی

ثبت اطلاعات مشتریان حقوقی و شرکت ها از طریق نرم افزار crm

ثبت کلیه اطلاعات مربوط به شرکت ها از جمله: اطلاعات تماس، تلفن ها ، وب سایت، آدرس، کد اقتصادی، شناسه ملی و ....