toluesoft

مشتریان حقیقی و پرسنل شرکت ها

ثبت مشخصات حقیقی (در نرم افزار crm)

ثبت کلیه اطلاعات مربوط به اشخاص در این ویدیو با جزئیات آموزش داده می شود .