toluesoft

مشتریان حقیقی و پرسنل شرکت ها

ثبت مشخصات حقیقی (در اپلیکیشن CRM)

ثبت کلیه اطلاعات مربوط به اشخاص در این ویدیو با جزئیات آموزش داده می شود .