toluesoft

گروه بندی چند سطحی مشتریان

گروه بندی مربوط به شخص و یا شرکتها را نشان می دهد. هنگامی که بخواهید از فاکتورهای مربوط به اشخاص و یا شرکت های گروه خاصی گزارش بگیرید، گروه مورد نظر را در این فیلد انتخاب نمایید.