toluesoft

معرفی باشگاه

باشگاه مشتریان می تواند سه رویکرد داشته باشد؛ رویکرد بازاریابی یا جذب مشتری، رویکرد حفظ مشتری، و رویکرد خدمات پس از فروش.

در باشگاه با رویکرد بازاریابی، عضویت برای همه آزاد است. یعنی فردی که هیچ خریدی انجام نداده است نیز می تواند عضو باشگاه شود.

این فرد، یک سرنخ است که می تواند بعدا تبدیل به فرصت و سپس تبدیل به مشتری نیز بشود.