باشگاه مشتریان طلوع در حال تغییر و تحول جدیدی قرار گرفت.

قبل از پرداختن به جزییات بیشتر در باشگاه مشتریان طلوع این سوال مطرح می شود که باشگاه مشتریان تا چه حدی می تواند توسعه یابد.

اولین نگاه به باشگاه مشتریان می تواند با سه رویکرد ذیل باشد :

1. رویکرد بازاریابی

2. رویکرد فروش

3. رویکرد خدمات پس از فروش

قبلا در مقالات مرتبط با باشگاه مشتریان از این سه منظر باشگاه مشتریان را بررسی کرده ایم.

ولی نگاه جدید از زاویه دیگری به مسئله مشتری و باشگاه مشتریان میپردازد.

ایجاد یک بستر برای ارتباط خاص و یک به یک مبتنی بر منافع متقابل

منافع متقابل یعنی چه ؟

آیا مشتری می تواند از طریق باشگاه به منفافع مشخص و شفافی دست یابد؟

آیا ظرفیت ارتباطات در شبکه های اجتماعی در این ساختار قابل استفاده هست؟

آیا مشتری می تواند در جایگاه تولید محتوی و یا حتی فروشنده و یا مبلغ (تبلیغ دهان به دهان ) قرار گیرد؟

این موضوع را با ارائه نمونه های عملیاتی بررسی می کنیم