وب سایت جدید شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع فعال شد.

در ساختار جدید کلیه محتوی مندرج در سایت به صورت یکپارچه با نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان و باشگاه مشتریان منتشر می شود.

پوزش ما را از اینکه در سایت پاره ایی اختلالات وجود دارد ، پذیرا باشد