چگونه یک نرم افزار CRM کار می کند؟

نرم افزار CRM با تاثیرگذاری روی کلیه تعاملات سازمان از مرحله بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش روی کلیه مشتریان، سرنخ، فرصت، مشتریان بالقوه، مشتریان بالفعل ،مشتریان راضی ، مشتریان ناراضی ،مشتریان عصبانی و مشتریان وفادار و ... می تواند فرآیندهای متفاوت برای هر کدام از سناریوهای فوق را مدیریت نماید .