خدمات مشتری چیست؟

خدمات مشتری ارائه خدمات به مشتران در قبل از خرید، طول خرید و پس از خرید می باشد.

میزان موفقیت در این تعاملات وابسته به پرسنلی است که در بخش های مختلف سازمان در حال فعالیت می باشند. نرم افزار CRM می تواند در فرآیند خدمات مشتریان کلیه نیازهای سیستمی در مرحله بازاریابی (قبل از خرید) فروش (حین خرید) و خدمات پس از فروش (بعد از خرید) را تامین نماید.