روش اول: استفده از گزینه ویرایش در راست کلیک

روش دوم : استفاده از دکمه ویرایش به شکل آیکن مداد در ستون عملیات در لیست جدول