روی وظیفه ی مورد نظر راست کلیک نموده و از گزینه تاریخچه استفاده نمایید.

لیست تمامی ویرایش های انجام شده بر روی این وظیفه توسط هر کاربری در این قسمت قابل بررسی است.