بله می توان در هنگام ثبت ارتباط جدید زمان شروع و پایان آن ارتیاط رابه تاریخ مورد نظر تغییر داد.