toluesoft

خدمات پس از فروش

  1. امکان تعریف تیکت با کلیه جزئیات مورد نیاز
  2. امکان ثبت ارتیاط برای هر تیکت به دفعات تا اتمام یک تیکت
  3. امکان تعریف وظیفه برای پیگیری درون سازمانی در کارتابل کارشناس مربوطه
  4. امکان ثبت پیش فاکتور و فاکتور در پرونده تیکت
  5. امکان گروه بندی تیکت ها