toluesoft

ضرورت به کارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

ضرورت به کارگیری مدیریت ارتباط با مشتریان (نرم افزارCRM)

مشتریان از ارکان حیاتی هر شرکت هستند،به همین جهت تاکید مدیریت ارتباط با مشتریان (نرم افزارCRM) بر این مهم سبب شده است، علت هایی که ضرورت استفاده از نرم افزار سی ار ام را (با در نظر گرفتن پیچ و خم های گسترده در فعالیت هر شرکت)مطرح کرده، مورد بررسی قرار داده و این ضرورت ها را به صورت موردی بیان کنیم.:

 • بهبود در روند ارائه خدمات به مشتری توسط نرم افزارCRM.
 • ایجاد و تداوم رضایت در مشتری.
 • کاهش هرینه های سازمان .
 • ایجاد و برقرار کردن ارتباط رو در رو با تک تک مشتریان.

از کارکرد های مدیریت ارتباط با مشتریان CRM که سبب می شود برای ما ضرورت استفاده از آن پیش آید عبارتند از:

 • زوم کردن روی مستحکم تر کردن ارتباطی عمیق و نزدیک تر با مشتری .
 • داشتن همیّت برای حفظ مشتری فعلی به علت اینکه ارزش افزوده بیشتر برای شرکت نسبت به مشتریان جدید دارد.
 • ایجاد قابلیتی مثل تحلیل و بررسی اطلاعات مشتریان برای اتخاذ تصمیمیاتی متقن تر برای شرکت.
 • به علت اینکه اطلاعات مشتریان ، تحلیل و بررسی شده اند به تبع همین موضوع ارتباطات موثر با مشتری در بازاریابی های اینترنتی و غیر از آن بیشتر میشوند.
 • بازاریابی فرد به فرد و بازاریابی از طریق مراکز ذخیره داده ها و اطلاعات
 • برای برخی از بنگاه ها فقط توسعه بانک های اطلاعاتی و مرتبط کردن وظایف بخش های فروش و بازاریابی . و در نهایت بهبود فرایند در شرکت.
 • در برخی دیگر فقط برای ارتباط متقابل با مشتری و مدیریت بخش فروش ،ارائه خدمات، مراکز تماس .

اما نکته قابل تامّل درباره نرم افزار CRM این است اگر توسط فناوری یکپارچگی،جامعیت و کامل بودن و چند وظیفه ای بودن را ایجاد کنیم،به جای اینکه بخش های محدودی را تحت تاثیر قرار دهیم کل سازمان را متاثّر از آن خواهیم کرد . و ایجاد چنین قابلیت ها وتوانایی هایی به خاطر اینست که راهبرد و شگرد نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM ، به دست آوردن سود از تعامل مشتری با شرکت به وسیله هر آنچه شرکت دارد از قبیل نیروی انسانی،تحقق توسعه،امور مالی،بازاریابی و... است.

تعداد بازدید : 1674
اشتراک گذاری: