toluesoft

اصطلاحات مرتبط با CRM


اصطلاحات مرتبط با CRM
(Prtner Relationship Mnagement (PRM:

مدیریت روابط با شرکای استراتژیک

ارائه خدمت به مشتری بوسیله کانالهای فروش بهینه، هنگامیکه فرآیندهای فروش تسهیل و روان شده اند.

(Supplier Relationship Management (SRM:

مدیریت روابط با عرضه کنندگان شبیه به PRM می باشد با تاکید بر عرضه کنندگان واقعی

(Employee Relationship Management (ERM:

مدیریت روابط کارکنان

قادر ساختن شرکتها به ترمیم شکاف بین اهداف استراتژیک و عملیات انجام شده واقعی

(Electronic CRM (e CRM:

آن دسته از برنامه های کاربردی عملیاتی که به سازمان ها این توانایی را می دهند که از مشتریان شان، از طریق وب مراقبت کرده و مشتریان شان نیز به صورت online سرویس می گیرند. در حقیقت eCRM ،CRM مبتنی بر وب است.

(Mobile CRM (m CRM:

گونه جدیدی از CRM که با ابزارهای بی سیم قادر به کار است، مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر موبایل نامیده می شود. فروشندگان برنامه های کاربردی CRM، نرم افزارهایی را ارائه می دهند که eCRM را به ابزارهای بی سیمی چون تلفن همراه،PDA، POCKET PC یا Laptop متصل می کنند.

(Collaborative CRM (c CRM:

فراهم کردن شرایطی که مشتری بتواند به صورت مستقیم با سازمان (عموما“ از طریق وب) در تعامل باشد.

(Enterprise CRM (E CRM:

CRM ای که توجه به مشتری را در تمامی جنبه های سازمان وارد کرده باشد.

تعداد بازدید : 4940
اشتراک گذاری: